LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Postopek reševanja pritožb v zavarovalno posredniški družbi Libra Premia d.o.o.

Libra Premia si prizadeva za zadovoljstvo svojih strank, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za strokovno in korektno opravljanje zavarovalno posredniških storitev. Pri tem se zavedamo, da pri poslovanju lahko pride tudi do situacij, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih naše stranke pričakujete. Za takšne situacije imamo v skladu s 557. in v povezavi s 579. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZvar-1) urejen postopek reševanja pritožb.

Pritožbo lahko podate pisno po elektronski pošti na naslov jaka.dolenc@libra-premia.si ali po navadni pošti na naslov družbe (Libra Premia d.o.o., Trg mladosti 2, 3320 Velenje).

Pritožbo bomo obravnavali v skladu z veljavnim Pravilnikom o reševanju pritožb v zavarovalno posredniški družbi Libra Premia d.o.o., ki je v celoti objavljen v nadaljevanju, in vam pisno odgovorili najkasneje v roku 30 dni. V kolikor se z odločitvijo ne strinjate, imate možnost vložiti pobudo za začetek izvensodnega reševanja sporov pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ.

PRAVILNIK O REŠEVANJU PRITOŽB

1. člen (Namen)

Pravilnik o reševanju pritožb ureja postopek obravnave pritožb strank v zvezi z nesporazumi in spori, ki se nanašajo na poslovanje oziroma aktivnosti zavarovalno posredniške družbe Libra Premia d.o.o.

2. člen (Vložitev pritožbe)

Pritožbo lahko vloži stranka zavarovalno posredniške družbe, na katere pravni interes se nanaša ravnanje zavarovalno posredniške družbe. Stranka mora pravni interes za vložitev pritožbe izkazati. Če pravni interes stranke ne izhaja iz pritožbe, mora zavarovalno posredniška družba pozvati stranko, da pritožbo dopolni z navedbami, ki  izkazujejo pravni interes za vložitev pritožbe. Če stranka v roku 8 dnih ne izkaže pravnega interesa, se pritožba zavrže. O tem, da se pritožba ne bo obravnavala oziroma da se zavrže, ker ni izkazan pravni interes stranke, mora zavarovalno posredniška družba obvestiti stranko.

Stranka lahko pritožbo vloži pisno, in sicer po elektronski pošti na naslov jaka.dolenc@libra-premia.si ali po navadni pošti na naslov sedeža zavarovalno posredniške družbe (Libra Premia d.o.o., Trg mladosti 2, 3320 Velenje). Pritožba mora biti razumljiva in popolna ter mora vsebovati:

  • ime in priimek oziroma ime podjetja,
  • naslov stranke,
  • pritožbeni razlog in
  • podpis stranke oziroma odgovorne osebe v primeru podjetja, ki vlaga pritožbo (razen v primeru pritožb, vloženih preko elektronske pošte).

V primeru, da je pritožba nerazumljiva ali nepopolna in je kot take ni mogoče obravnavati, mora zavarovalno posredniška družba stranko pisno pozvati, da v roku 8 dni pritožbo dopolni oziroma popravi, in stranko opozoriti, da bo pritožba v nasprotnem primeru zavržena. Če stranka pritožbe v roku ne dopolni oziroma popravi, se pritožba zavrže.

Anonimnih pritožb zavarovalno posredniška družba evidentira a jih ne obravnava.

3. člen (Pritožbeni organ – Pritožbena komisija)

Za reševanje pritožb je pristojna pritožbena komisija, ki jo sestavljata direktor zavarovalno posredniške družbe in operativni direktor.

4. člen (Obravnavanje pritožb)

Pritožbena komisija bo pritožbo obravnavala v najkrajšem možnem času in odgovor na pritožbo podala najkasneje v roku 30 dni od prejema pritožbe oziroma od prejema dopolnitev pritožbe, h katerim je bila stranka pozvana v skladu z 2. členom tega pravilnika.

5. člen (Vročanje odgovora)

Pritožbena komisija svojo odločitev stranki posreduje v tem pravilniku opredeljenem roku v pisni obliki, in sicer prvenstveno po elektronski pošti na s strani stranke naveden elektronski naslov ali po navadni pošti, če tako vztraja stranka.

6. člen (Stroški)

Stranka sama nosi morebitne stroške pravnega svetovanja in zastopanja, ki ji nastanejo z udeležbo v pritožbenem postopku.

7. člen (Izvensodno reševanje pritožb)

Če se stranka z odločitvijo v internem postopku reševanja pritožbe ne strinja ali če v tem pravilniku določenem roku zavarovalno posredniška družba ne sprejme odločitve, ima stranka možnost, da vloži pobudo za začetek izvensodnega reševanja sporov pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ.

8. člen (Register pritožb)

Zavarovalno posredniška družba na svojem internem portalu vodi register internih pritožb in register izvensodnih postopkov.

9. člen (Začetek veljavnosti in objava)

Ta pravilnik začne veljati s 1.9.2023 in se objavi na internem portalu ter spletni strani zavarovalno posredniške družbe Libra Premia d.o.o.

Velenje, 1.9.2023

Jaka Dolenc, direktor

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.