LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Razkritja zavarovalno posredniške družbe Libra Premia d.o.o.

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o., ne opravlja poslov zavarovalnega posredovanja kot odvisni zavarovalni posrednik temveč deluje kot neodvisni zavarovalni posrednik. Na nepristranski osnovi sodeluje z vsemi zavarovalnicami, ki imajo priglašeno dejavnost opravljanja zavarovalnih poslov v Sloveniji ali na Hrvaškem. Sezname teh zavarovalnic, ki so dostopni tudi na spletnih straneh, vodita Agencija za zavarovalni nadzor v Sloveniji in Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na Hrvaškem.

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o., nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki bi lahko vplivale na nepristranskost zavarovalno posredniške družbe pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca.

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o., in nihče od zavarovalnih posrednikov, ki so pri njej zaposleni oziroma opravljajo posle zavarovalnega posredovanja na drugi pravni podlagi, lastniki in drugi zaposleni nima(jo) neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu katere od zavarovalnice.

Nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu Libre Premie, zavarovalno posredniške družbe, d.o.o.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.