LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Zavarovanje premoženja

Zavarovanje premoženja nudi zavarovalno zaščito za nevarnosti, ki grozijo fizičnemu premoženju podjetja ali fizične osebe, kot je na primer požar, eksplozija, vlom, naravne nesreče in podobno. Gre za eno temeljnih zavarovanj, ki bi ga moralo imeti sklenjeno vsako podjetje oziroma fizična oseba, ki je lastnik premoženja (objektov, opreme, zaloge). Hkrati je to tudi eno najstarejših zavarovanj (skupaj s pomorskimi zavarovanji), saj začetki segajo v leto 1667, to je v leto po velikem londonskem požaru, ki je uničil več kot 13.000 zgradb.

Zavarovanje premoženja se lahko sklene na dva načina, in sicer:

  • kot zavarovanje po sistemu imenovanih nevarnosti ali
  • kot zavarovanje po sistemu proti vsem nevarnostim.

Pri zavarovanju po sistemu imenovanih nevarnosti so posamezne zavarovane nevarnosti natančno naštete in opredeljene. Zavarovanje tako krije zgolj tista poškodovanja, uničenja ali izginitev zavarovančevega premoženja, ki je (oziroma so) posledica dogodka, kot je ta opredeljen med zavarovanimi nevarnostmi. Pri tem sistemu so običajno zavarovanja ločena po posameznih zavarovalnih vrstah, kot na primer:

  • požarno zavarovanje,
  • zavarovanje strojeloma,
  • vlomsko zavarovanje ipd.

Pri zavarovanju po sistemu zavarovanja proti vsem nevarnostim (all risks zavarovanje ali tudi AAR) zavarovanje krije vsakršno poškodovanje, uničenje ali izginitev zavarovanih stvari, ki z zavarovalnimi pogoji ni eksplicitno izključena. Pri tem sistemu se običajno zavarovanje premoženje sklene zgolj z eno t.i. kombinirano premoženjsko polico, ki zajema tako nevarnosti požarnega zavarovanja kakor tudi strojelomnega in vlomskega zavarovanja ipd. Pri tem sistemu Libra Premia pogosto uporablja svoje zavarovalne podlage, ki temeljijo na mednarodno priznanih pogojih ene največjih svetovnih pozavarovalnic (Munich Re).

Nadgradnja zavarovanja premoženja (ne glede ali gre za sistem zavarovanja po sistemu imenovanih nevarnosti ali za sistem zavarovanja proti vsem nevarnostim) je zavarovanje posledične finančne škode (tj. zavarovanje obratovalnega zastoja ).

Kaj je za zavarovanca (predvsem za podjejte) boljši sistem zavarovanja je odvisno od vsakega posameznega podjetja. Še posebej za velika podjetja velja, da je vsako podjetje svojevrstna kombinacija individualnih dejavnikov tveganja. Zato je posploševanje in predpostavljanje povprečnega stanja nedosledno. Vsakemu velikemu podjetju, ne glede na to ali gre za težko industrijo ali zgolj za veliko in razvejano storitveno podjetje, se je potrebno posvetiti posebej ter poiskati optimalno rešitev zanj. Nemalokrat tudi s posebej zanj prirejenimi zavarovalnimi produkti (tailor made solutions). Pri tem pomembno vlogo igrajo tudi ocene tveganj, ki jih Libra Premia izdeluje sama ali pri kompleksnejših primerih tudi s pomočjo priznanega mednarodnega ocenjevalca tveganj.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.