LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti krije odškodninske zahtevke, ki jih oškodovanci uveljavljajo proti zavarovancu (podjetju ali fizični osebi) zaradi škode, ki jim je nastala zaradi zavarovančevih dejanj ali opustitev.

Osnovno zavarovanje predstavlja zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz dejavnosti, ki krije odškodninske zahtevke oškodovancev zaradi opustitev in dejanj zavarovanca pri opravljanju njihove dejavnosti, pri čemer pa ne krije odškodninskih zahtevkov iz naslova poklicne odgovornosti. To je zavarovanje, ki je primerno za vsa podjetja (in tudi fizične osebe).

Pogosto podjetja potrebujejo tudi zavarovanje odgovornosti za izdelke z napako, ki pokriva odškodninske zahtevke, ki izvirajo iz nevarnih izdelkov zavarovanca. Nadgradnjo tega zavarovanja predstavlja še zavarovanje stroškov odpoklica izdelkov s trga. Kljub temu, da je zavarovanje v osnovi namenjeno proizvodnim podjetjem, je pogosto smiselno, da se zanj odločijo tudi distributerji in prodajalci.

Določena podjetja oziroma dejavnosti (kot na primer zdravniki, odvetniki, notarji, projektanti ipd.) potrebujejo tudi zavarovanje poklicne odgovornosti, ki pokriva odškodninske zahtevke naročnikov in tretjih oseb zaradi strokovnih napak, ki jih pri opravljanju dejavnosti storijo podjetja oziroma njeni zaposleni.

Posebno zavarovanje predstavlja zavarovanje odgovornosti uprav in nadzornih organov družb (poznano tudi z angleško oznako kot D&O zavarovanje), ki krije odškodninske zahtevke, ki jih oškodovanci uveljavljajo protu članom poslovodstva in članom nadzornih organov družb zaradi njihovih opustitev ali napačnih ravnanj pri vodenju / upravljanju družbe oziroma pri nadzoru.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.