LIBRA PREMIA domača spletna stran

Risk comes from not knowing what you're doing. (Warren Buffet)
Zavarovanje finančnih izgub

Eno najbolj osnovnih oblik zavarovanja predstavlja zavarovanje za nesreče, zaradi katerih pride do fizičnega poškodovanja premoženja podjetja (tj. zavarovanje premoženja ). Vendar pa se podjetje po nastanku večje fizične škode na premoženju zelo pogosto sooči še s posledično finančno škod. Ta se kaže v nižjih prihodkih, manjšem dobičku oziroma povišanih poslovnih stroških. Nemalokrat je ta škoda še večja od same fizične škode na premoženju. Za pokrivanje tovrstnih škod je namenjeno zavarovanje obratovalnih zastojev, ki predstavlja eno najpomembnejših zavarovanj za podjetja.

Poznamo sicer različne oblike zavarovanj obratovalnih zastojev. Najpogostejši obliki sta:

  • zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi notranjih vzrokov in
  • zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi zunanjih vzrokov.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi notranjih vzrokov je namenjeno pokrivanju finančnih škod (tj. izpadu prihodkov, zmanjšanju dobička oziroma povišanih stroškov), ki so posledica poškodovanja ali uničenja zavarovančevega premoženja zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti (npr. požara, eksplozije, naravnih nesreč, lahko tudi strojeloma ipd.). Torej, pri tem zavarovanju je bistveno, da je podjetju nastala tako škoda na samem fizičnem premoženju kakor nato tudi posledična finančna škoda.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi zunanjih vzrokov je namenjeno pokrivanju finančnih škod (tj. izpadu prihodkov, zmanjšanju dobička oziroma povišanih stroškov), ki so posledica poškodovanja ali uničenja  premoženja zavarovančevih poslovnih partnerjev zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti. Pri tem zavarovanju torej zavarovancu ne nastane fizična škoda na njegovem premoženju ima pa finančno škodo, ki je posledica fizičnega poškodovanja premoženja njegovih poslovnih partnerjev (tj. dobaviteljev ali tudi kupcev).

Obstajajo sicer tudi nekatere druge oblike zavarovanj finančnih izgub.

  • Posebno obliko tako predstavlja zavarovanje zaradi odpovedi prireditev (npr. športnega dogodka, koncerta ipd.), ki ni nepomembno tveganje za organizatorje prireditev.

Večje finančne izgube so lahko povezane tudi z zamudami, povezanimi z gradbenimi in montažnimi nezgodami. V ta namen so zavarovalnice prav tako razvile posebne zavarovalne produkte, in sicer zavarovanje obratovalnega zastoja, povezanega s projekti v izvajanju (Advance loss of profit ali Delay in start-up ).

Še posebej za velika podjetja velja, da je vsako podjetje svojevrstna kombinacija individualnih dejavnikov tveganja. Zato je posploševanje in predpostavljanje povprečnega stanja nedosledno. Vsakemu velikemu podjetju, ne glede na to ali gre za težko industrijo ali zgolj za veliko in razvejano storitveno podjetje, se je potrebno posvetiti posebej ter poiskati optimalno rešitev zanj. Nemalokrat tudi s posebej zanj prirejenimi zavarovalnimi produkti (tailor made solutions). Libra Premia pri svojih večjih strankah pogosto uporablja svoje zavarovalne podlage, ki temeljijo na mednarodno priznanih pogojih ene največjih svetovnih pozavarovalnic (Munich Re) in ki vključujejo tudi zavarovanje obratovalnega zastoja po mednarodno uveljavljeni metodi kosmatega dobička. Za analiziranje in predstavljanje zavarovanja obratovalnih zastojev svojim strankam pa uporablja tudi orodje ModelBI.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Libra Premia d.o.o. je član Združenja zavarovalnih posrednikov pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Libra Premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.

Matična številka: 6072402000 

Davčna številka: 51637596

Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40111-40/2018-2 z dne 12.04.2018.